Iwuvixe

廣東話、廣府話、粵語、白話,係東亞、東南亞嘅一種語言。全球超過六千萬人以廣東話為母語。由於香港經濟文化發達,粵語有好大影響力,成為香港同廣東文化嘅根基。由於大量粵語人群移民出國,粵語成為海外較多人講嘅語言。
Post Reply
Post Reply